© کلیه حقوق برای نخستین جشنواره ملی تاریخ شفاهی بازنشستگان محفوظ است.